Associació de l'Olimpíada Informàtica Catalana


L'Associació de l’Olimpíada Informàtica Catalana és una entitat que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són:

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

La Junta Directiva actual és composta per:

Patrocinadors

                              

Col·laboradors


Contacte i xarxes